INDUSTRIAL HALOGEN HEADLIGHTS_Italy series ĐÈN PHA HALOGEN CÔNG NGHIỆP_Italy series Gimax Việt Nam
ITH500222AUS Halogen beacon 230V 500W complete with lamp, on telescopic STAND TE 180 Hmax 1,80mt series Đèn hiệu halogen 230V 500W hoàn chỉnh với đèn, trên dòng STAND TE kính thiên văn 180 Hmax 1,80mt. Gimax Việt Nam
ITH8004824US Group of nr. 4 HALOGEN LIGHTS 48V 2x100W complete with lamps, on telescopic STAND TE series 180 maximum height mt. 1,80, Total power 800W Nhóm của nr. 4 QUYỀN HALOGEN 48V 2x100W hoàn chỉnh với đèn, trên dòng STAND TE kính thiên văn 180 chiều cao tối đa mt. 1,80, Tổng công suất 800W Gimax Việt Nam
ITH5002200 Halogen headlight 230V 500W complete with lamp Đèn pha halogen 230V 500W hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
ITH500222AS Halogen headlight 230V 500W complete with lamp Đèn pha halogen 230V 500W hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
ITH2004800 Halogen headlight 48V 2X100W complete with lamps Đèn pha halogen 48V 2X100W hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
ITH2004823S Halogen headlight 48V 2X100W complete with lamps Đèn pha halogen 48V 2X100W hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
ITH2002400 Halogen headlight 24V 2X100W complete with lamps Đèn pha halogen 24 V 2X100W hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
ITH2002421S Halogen headlight 24V 2X100W complete with lamps Đèn pha halogen 24 V 2X100W hoàn chỉnh với đèn  Gimax Việt Nam
ITH500222AGKS Halogen beacon 230V 500W complete with lamp, on tubular steel STAND and metal protection GRILL Đèn hiệu halogen 230V 500W hoàn chỉnh với đèn, trên STAND thép hình ống và bảo vệ kim loại GRILL Gimax Việt Nam
ITH2002421YS Halogen headlight 24V 2X100W complete with lamps in shockproof CAGE in electro-galvanized steel to protect the headlight Đèn pha halogen 24 V 2X100W hoàn chỉnh với đèn CAGE chống sốc bằng thép mạ kẽm để bảo vệ đèn pha Gimax Việt Nam
  INDUSTRIAL HALOGEN HEADLIGHTS_Power series ĐÈN PHA HALOGEN CÔNG NGHIỆP_Power series Gimax Việt Nam
PWH15002200 Halogen headlight 230V 1500W complete with lamp Đèn pha halogen 230V 1500W hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
PWH150022AS Halogen headlight 230V 1500W complete with lamp Đèn pha halogen 230V 1500W hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
PWH10002200 Halogen headlight 230V 1000W complete with lamp Đèn pha halogen 230V 1000W hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
PWH1000222AS Halogen headlight 230V 1000W complete with lamp Đèn pha halogen 230V 1000W hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
  INDUSTRIAL HALOGEN HEADLIGHTS_Tunnel series ĐÈN PHA HALOGEN CÔNG NGHIỆP_Tunnel series Gimax Việt Nam
TNH200480020 Halogen spotlight 48V 2X100W with concentrated beam complete with lamps Đèn pha halogen 48V 2X100W với chùm sáng tập trung hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
TNH200482320S Halogen spotlight 48V 2X100W with concentrated beam complete with lamps Đèn pha halogen 48V 2X100W với chùm sáng tập trung hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
TNH4002400 Halogen spotlight 24V 4X100W with wide beam complete with lamps Đèn định vị halogen 24V 4X100W với chùm sáng rộng hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
TNH3002400 Halogen spotlight 24V 3X100W with wide beam complete with lamps Đèn định vị halogen 24V 3X100W với chùm sáng rộng hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
TNH200240020 Halogen spotlight 24V 2X100W with concentrated beam complete with lamps Đèn pha halogen H 2X100W với chùm sáng tập trung hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
TNH200242120S Halogen spotlight 24V 2X100W with concentrated beam complete with lamps Đèn pha halogen H 2X100W với chùm sáng tập trung hoàn chỉnh với đèn Gimax Việt Nam
  INDUSTRIAL FLUORESCENT LIGHTS_Flor series ĐÈN HUỲNH QUANG CÔNG NGHIỆP_Flor series Gimax Việt Nam
FLF722200 industrial fluorescent lights_flor series ĐÈN HUỲNH QUANG CÔNG NGHIỆP_Flor series Gimax Việt Nam
FLF724800 industrial fluorescent lights_flor series ĐÈN HUỲNH QUANG CÔNG NGHIỆP_Flor series Gimax Việt Nam
FLF722400 industrial fluorescent lights_flor series ĐÈN HUỲNH QUANG CÔNG NGHIỆP_Flor series Gimax Việt Nam
FLF362200 industrial fluorescent lights_flor series ĐÈN HUỲNH QUANG CÔNG NGHIỆP_Flor series Gimax Việt Nam
FLF364800 industrial fluorescent lights_flor series ĐÈN HUỲNH QUANG CÔNG NGHIỆP_Flor series Gimax Việt Nam
FLF362400 industrial fluorescent lights_flor series ĐÈN HUỲNH QUANG CÔNG NGHIỆP_Flor series Gimax Việt Nam
  INDUSTRIAL FLUORESCENT LIGHTS_TAU series ĐÈN HUỲNH QUANG CÔNG NGHIỆP_TAU series Gimax Việt Nam
TAF36222AMPSX Mobile lamp 230V 36W FLAT With 1 SCHUKO socket 230V 16A 2P + T Đèn di động 230V 36W FLAT
Có 1 ổ cắm SCHUKO 230V 16A 2P + T
Gimax Việt Nam
TAF36222AMPS Mobile lamp 230V 36W FLAT With 1 CEE socket P17 230V 16A 2P + T Đèn di động 230V 36W FLAT
Có 1 ổ cắm CEE P17 230V 16A 2P + T
Gimax Việt Nam
TAF364823MPS  Mobile lamp 48V 36W FLAT With 1 CEE socket P17 48V 16A 2P Đèn di động 48V 36W FLAT
Có 1 ổ cắm CEE P17 48V 16A 2P
Gimax Việt Nam
TAF362421MPS Mobile lamp 24V 36W FLAT With 1 CEE socket P17 24V 16A 2P Đèn di động 24V 36W FLAT
Với 1 ổ cắm CEE P17 24V 16A 2P
Gimax Việt Nam
  MOBILE LAMPS FOR SHIPBUILDING USE_LUX 300 series ĐÈN DI ĐỘNG CHO SỬ DỤNG ĐÓNG TÀU_LUX 300 series Gimax Việt Nam
LX3E200222AS 230V mobile lamppost with E27 lamp holder without bulb Cột đèn di động 230V
có đèn ổ cắm E27 không có bóng đèn
Gimax Việt Nam
LX3F6422AS Mobile lamppost 230V 2x32W Cột đèn di động 230V 2x32W Gimax Việt Nam
LX3F644823S Mobile lamppost 48V 2x32W Cột đèn di động 48V 2x32W Gimax Việt Nam
LX3F6448RC Mobile lamppost 48V 2x32W With terminal with perforation of insulation for 2x25mm2 flat cable Cột đèn di động 48V 2x32W
Với thiết bị đầu cuối có lỗ cách điện
cho cáp phẳng 2x25mm2
Gimax Việt Nam
LX3F642421S Mobile lamppost 24V 2x32W Cột đèn di động 24V 2x32W Gimax Việt Nam
LX3F5222AS Mobile lamppost 230V 2x26W Cột đèn di động 230V 2x26W Gimax Việt Nam
LX3F524823S Mobile lamppost 48V 2x26W Cột đèn di động 48V 2x26W Gimax Việt Nam
LX3F5248RC Mobile lamppost 48V 2x26W With terminal with perforation of insulation for 2x25mm2 flat cable Cột đèn di động 48V 2x26W
Với thiết bị đầu cuối có lỗ cách điện
cho cáp phẳng 2x25mm2
Gimax Việt Nam
LX3F522421S Mobile lamppost 24V 2x26W Cột đèn di động 24V 2x26W Gimax Việt Nam
  MOBILE LAMPS FOR SHIPBUILDING USE_200 series ĐÈN DI ĐỘNG CHO SỬ DỤNG ĐÓNG TÀU_200 series Gimax Việt Nam
2000B Protection cage for distribution catenaries, suitable for E27 socket Lồng bảo vệ cho dây xích phân phối, thích hợp cho ổ cắm E27 Gimax Việt Nam
2001B Protection cage for distribution catenaries. Complete with E27 socket lamp holder Lồng bảo vệ cho dây xích phân phối. Hoàn thành với giá đỡ ổ cắm E27  Gimax Việt Nam
2001B10000CRC6 Protection cage for distribution catenaries, suitable for bulbs with E27 max 48V connection Complete with lamp holder (bulb not supplied) Lồng bảo vệ cho dây xích phân phối, thích hợp cho bóng đèn có kết nối tối đa E27 48V Hoàn thành với giá đỡ đèn (không được cung cấp bóng đèn) Gimax Việt Nam
  FLUORESCENT LAMPS FOR CATENARIES_FINCA series đèn huỳnh quang dây xích nối Gimax Việt Nam
FIE60222AS  230V portable lantern with E27 socket (without lamp) Đèn lồng cầm tay 230V có ổ cắm E27 (không có đèn) Gimax Việt Nam
FIE60222APS  230V portable lantern with E27 socket (without lamp), through-chain execution Đèn lồng cầm tay 230V có ổ cắm E27 (không có đèn),
thực hiện xuyên chuỗi
Gimax Việt Nam
FIE232200E   230V portable lantern with E27 lamp holder complete with 23W fluorescent lamp Đèn lồng cầm tay 230V với giá đỡ đèn E27 hoàn chỉnh với đèn huỳnh quang 23W Gimax Việt Nam
FIF324823S Portable lantern with 48V electronic ballast and DULUX T / E 32W fluorescent lamp Đèn lồng cầm tay với chấn lưu điện tử 48V và đèn huỳnh quang DULUX T / E 32W Gimax Việt Nam
FIF322421S Portable lantern with 24V electronic ballast and DULUX T / E 32W fluorescent lamp Đèn lồng cầm tay với chấn lưu điện tử 24V và đèn huỳnh quang DULUX T / E 32W Gimax Việt Nam
FIF264823S Portable lantern with 48V electronic ballast and DULUX T / E 26W fluorescent lamp Đèn lồng cầm tay với chấn lưu điện tử 48V và đèn huỳnh quang DULUX T / E 26W Gimax Việt Nam
FIF262421S Portable lantern with 24V electronic ballast and DULUX T / E 26W fluorescent lamp Đèn lồng cầm tay với chấn lưu điện tử 24V và đèn huỳnh quang DULUX T / E 26W Gimax Việt Nam
FIF184823S Portable lantern with 48V electronic ballast and DULUX T / E 18W fluorescent lamp Đèn lồng cầm tay với chấn lưu điện tử 48V và đèn huỳnh quang DULUX T / E 18W Gimax Việt Nam
FIF182421S Portable lantern with 24V electronic ballast and DULUX T / E 18W fluorescent lamp Đèn lồng cầm tay với chấn lưu điện tử 24V và đèn huỳnh quang DULUX T / E 18W Gimax Việt Nam
FIF3248RC Portable lantern 48V with lamp 32W DULUX T / E With terminal with perforation of insulation for flat cable 2x25mm2 Đèn lồng cầm tay 48V với đèn 32W DULUX T / E
Có đầu nối với lỗ cách điện cho cáp phẳng 2x25mm2
Gimax Việt Nam
FIF3224RC Portable lantern 24V with lamp 32W DULUX T / E With terminal with perforation of insulation for flat cable 2x25mm2 Đèn lồng di động 24V với đèn 32W DULUX T / E
Có đầu nối với lỗ cách điện cho cáp phẳng 2x25mm2
Gimax Việt Nam
FIF2648RC Portable lantern 48V with lamp 26W DULUX T / E With terminal with perforation of insulation for flat cable 2x25mm2 Đèn lồng cầm tay 48V với đèn 26W DULUX T / E
Có đầu nối với lỗ cách điện cho cáp phẳng 2x25mm2
Gimax Việt Nam
FIF2624RC Portable 48V bollard with 18W DULUX T / E lamp With insulation piercing terminal for 2x6mm2 flat cable  Bollard di động 48V với đèn DULUX T / E 18W
Với đầu nối xuyên cách điện cho cáp phẳng 2x6mm2
Gimax Việt Nam
FIF1848RC6  Portable 48V bollard with 18W DULUX T / E lamp With insulation piercing terminal for 2x6mm2 flat cable  Bollard di động 48V với đèn DULUX T / E 18W
Với đầu nối xuyên cách điện cho cáp phẳng 2x6mm2
Gimax Việt Nam
FIF1824RC Portable lantern 24V with lamp 18W DULUX T / E With terminal with perforation of insulation for flat cable 2x25mm2 Đèn lồng di động 24V với đèn 18W DULUX T / E
Với thiết bị đầu cuối có lỗ cách điện cho cáp phẳng 2x25mm2
Gimax Việt Nam
  INSULATION PERFORATION TERMINALS_PAT series THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI CÁCH ĐIỆN_PAT series Gimax Việt Nam
PAT135 Insulation perforation terminal suitable for 2 single-core 1x35mmq cables Thiết bị đầu cuối cách điện phù hợp cho 2 cáp đơn 1x35mmq Gimax Việt Nam
PAT129 Insulation perforation terminal suitable for 2x25mmq flat cable Thiết bị đầu cuối cách điện phù hợp cho cáp phẳng 2x25mmq Gimax Việt Nam
PAT121 / 6 Insulation perforation terminal suitable for 2x6mm2 flat cable Thiết bị đầu cuối cách điện phù hợp cho cáp phẳng 2x6mmq Gimax Việt Nam
ATL962AS PORTABLE LAMPS_Atlas đèn cầm tay_AVIO series Gimax Việt Nam
  PORTABLE LAMP_AVIO series Đèn kiểm tra 230V 50W có đèn báo CONCENTRATED Gimax Việt Nam
AVHC5022SAS  Inspection lamp 230V 50W with CONCENTRATED LIGHT Đèn kiểm tra 230V 50W có đèn báo CONCENTRATED Gimax Việt Nam
AVHD50222AS DIFF USA LIGHT 230V 50W inspection lamp  Đèn kiểm tra DIFF USA LIGHT 230V 50W Gimax Việt Nam
AVHC1002421S 24V 100W inspection lamp with CONCENTRATED LIGHT Đèn kiểm tra 24V 100W với đèn chiếu sáng CONCENTRATED Gimax Việt Nam
AVHD1002421S 24V 100W inspection lamp with DIFF USA LIGHT Đèn kiểm tra 24V 100W với DIFF USA LIGHT Gimax Việt Nam
AVHC502421S Inspection lamp 24V 50W with CONCENTRATED LIGHT Đèn kiểm tra 24V 50W với đèn chiếu sáng liên tục Gimax Việt Nam
AVHD502421S 24V 50W inspection lamp with DIFF USA LIGHT Đèn kiểm tra 24V 50W với DIFF USA LIGHT Gimax Việt Nam
AVHC2012SJK 12V 20W CONCENTRATED LIGHT inspection lamp with 10Ah rechargeable portable battery housed in a practical bag with shoulder strap.
Maintenance free. Autonomy 4 hours.
Đèn kiểm tra LIGHT CONCENTRATED 12V 20W
với pin di động có thể sạc lại 10Ah được đặt trong một túi thực tế có dây đeo vai.
Bảo trì miễn phí.
Gimax Việt Nam
  PORTABLE LAMP_COMPACT Linear series đèn cầm tay_COMPACT Linear series Gimax Việt Nam
CPL18222AS Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and CEE plug P17 IP67_230V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với điện áp nguồn của đèn_230V Gimax Việt Nam
CPL184823S Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and CEE plug P17 IP67_48V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với điện áp nguồn của đèn_48V Gimax Việt Nam
CPL182421S Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and CEE plug P17 IP67_24V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với điện áp nguồn của đèn_24V Gimax Việt Nam
CPL36222AS Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and CEE plug P17 IP67_230V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với điện áp nguồn của đèn_230V Gimax Việt Nam
CPL364823S Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and CEE plug P17 IP67_48V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với điện áp nguồn của đèn_48V Gimax Việt Nam
CPL362421S Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and CEE plug P17 IP67_24V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với điện áp nguồn của đèn_24V Gimax Việt Nam
CPL58222AS Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and CEE plug P17 IP67_230V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với điện áp nguồn của đèn_230V Gimax Việt Nam
CPL584823S Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and CEE plug P17 IP67_48V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với điện áp nguồn của đèn_48V Gimax Việt Nam
CPL582421S Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and CEE plug P17 IP67_24V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với điện áp nguồn của đèn_24V Gimax Việt Nam
CPL18222APS Model with feed through with 1,5mt + 1,5mt with CEE plug and socket P17 230V 16A 2P + T IP67 Mô hình với nguồn cấp dữ liệu với 1,5mt + 1,5mt với phích cắm CEE và ổ cắm P17 230V 16A 2P + T IP67 Gimax Việt Nam
CPL36222APS Model with feed through with 1,5mt + 1,5mt with CEE plug and socket P17 230V 16A 2P + T IP67 Mô hình với nguồn cấp dữ liệu với 1,5mt + 1,5mt với phích cắm CEE và ổ cắm P17 230V 16A 2P + T IP67 Gimax Việt Nam
  PORTABLE LAMP_SOF series đèn cầm tay_SOF series Gimax Việt Nam
SOF72222ADX Power supply by means of 5m neoprene cable H07RN-F and CEE plug P17 IP67 suitable for the lamp power supply
N. 1 CEE SOCKET P17 IP67 FOR DISTRIBUTION_230V Distribution of 2 Schuko IP54 sockets
Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với điện áp nguồn của đèn
N. 1 SOCKET CEE P17 IP67 PHÂN PHỐI_230V  2 ổ cắm Schuko IP54
Gimax Việt Nam
SOF72222ADS Power supply by means of 5m neoprene cable H07RN-F and CEE plug P17 IP67 suitable for the lamp power supply
N. 1 CEE SOCKET P17 IP67 FOR DISTRIBUTION_230V 
Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với điện áp nguồn của đèn
N. 1 SOCKET CEE P17 IP67 PHÂN PHỐI_230V
Gimax Việt Nam
SOF724823DS Power supply by means of 5m neoprene cable H07RN-F and CEE plug P17 IP67 suitable for the lamp power supply
N. 1 CEE SOCKET P17 IP67 FOR DISTRIBUTION_48V
Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với điện áp nguồn của đèn
N. 1 SOCKET CEE P17 IP67 PHÂN PHỐI_48V
Gimax Việt Nam
SOF722421DS Power supply by means of 5m neoprene cable H07RN-F and CEE plug P17 IP67 suitable for the lamp power supply
N. 1 CEE SOCKET P17 IP67 FOR DISTRIBUTION_24V
Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với điện áp nguồn của đèn
N. 1 SOCKET CEE P17 IP67 PHÂN PHỐI_24V
Gimax Việt Nam
  PORTABLE LAMP_COMPACT series đèn cầm tay_compact series Gimax Việt Nam
CPF07222AS Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and CEE plug P17 IP67_230V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67_230V Gimax Việt Nam
CPF074823S Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and CEE plug P17 IP67_48V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP68_48V Gimax Việt Nam
CPF072421S Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and CEE plug P17 IP67_24V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP69_24V Gimax Việt Nam
CPF071220 Power supply through 5m neoprene cable H07RN-12V without flying plug Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F 12V không có phích cắm bay Gimax Việt Nam
CPF09222AS Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and CEE plug P17 IP67_230V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP71_230V Gimax Việt Nam
CPF094823S Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and CEE plug P17 IP67_48V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP72_48V Gimax Việt Nam
CPF092421S Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and CEE plug P17 IP67_24V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP73_24V Gimax Việt Nam
CPF091220 Power supply through 5m neoprene cable H07RN-12V without flying plug Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F không có phích cắm bay Gimax Việt Nam
CPF11222AS Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and CEE plug P17 IP67_230V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP75_230V Gimax Việt Nam
CPF114823S Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and CEE plug P17 IP67_48V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP76_48V Gimax Việt Nam
CPF112421S Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and CEE plug P17 IP67_24V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP77_24V Gimax Việt Nam
CPF111220 Power supply through 5m neoprene cable H07RN-12V without flying plug Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP78_12V không có phích cắm bay Gimax Việt Nam
  PORTABLE LAMP_JOF series đèn cầm tay_JOF series Gimax Việt Nam
JOF55222AS Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and cee plug p17 ip 67 suitable for the power supply of the lamp_230V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F
và phích cắm cee p17 ip 67 phù hợp
với nguồn điện của đèn_230V
Gimax Việt Nam
JOF38222AS Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and cee plug p17 ip 67 suitable for the power supply of the lamp_230V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F
và phích cắm cee p17 ip 67 phù hợp
với nguồn điện của đèn_230V
Gimax Việt Nam
JOF384823S Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and cee plug p17 ip 67 suitable for the power supply of the lamp_48V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F
và phích cắm cee p17 ip 67 phù hợp
với nguồn điện của đèn_48V
Gimax Việt Nam
JOF382421S Power supply through 5m neoprene cable H07RN-F and cee plug p17 ip 67 suitable for the power supply of the lamp_24V Cấp nguồn qua cáp cao su tổng hợp 5m H07RN-F
và phích cắm cee p17 ip 67 phù hợp
với nguồn điện của đèn_24V
Gimax Việt Nam
  PORTABLE LAMP_MAN series đèn cầm tay_MAN series Gimax Việt Nam
MAE1002200 Portable lamp with E27 230V socket without bulb Đèn xách tay có ổ cắm 230V
không có bóng đèn
Gimax Việt Nam
MAE100222AS Portable lamp with E27 230V socket without bulb Đèn xách tay có ổ cắm 230V
không có bóng đèn
Gimax Việt Nam
MAH1002400 Portable lamp with 24V 100W halogen with GY6.35 socket Đèn xách tay có halogen 24V 100W với ổ cắm GY6.35 Gimax Việt Nam
MAH1002421S Portable lamp with 24V 100W halogen with GY6.35 socket Đèn xách tay có halogen 24V 100W với ổ cắm GY6.35 Gimax Việt Nam
  PORTABLE LAMP_COMPACT DULUX series đèn cầm tay_compact dulux series Gimax Việt Nam
CPF112421S Power supply by 5mt H07RN-F neoprene cable and CEE plug P17 IP67 suitable for the lamp power supply_24V Điện áp (24V) Cấp nguồn bằng cáp cao su tổng hợp 5mt H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với nguồn điện của đèn Gimax Việt Nam
CPF182421S Power supply by 5mt H07RN-F neoprene cable and CEE plug P17 IP67 suitable for the lamp power supply_24V Điện áp (24V) Cấp nguồn bằng cáp cao su tổng hợp 5mt H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với nguồn điện của đèn Gimax Việt Nam
CPF362421S Power supply by 5mt H07RN-F neoprene cable and CEE plug P17 IP67 suitable for the lamp power supply_24V Điện áp (24V) Cấp nguồn bằng cáp cao su tổng hợp 5mt H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với nguồn điện của đèn Gimax Việt Nam
CPF552421S Power supply by 5mt H07RN-F neoprene cable and CEE plug P17 IP67 suitable for the lamp power supply_24V Điện áp (24V) Cấp nguồn bằng cáp cao su tổng hợp 5mt H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với nguồn điện của đèn Gimax Việt Nam
CPF114823S Power supply by 5mt H07RN-F neoprene cable and CEE plug P17 IP67 suitable for the lamp power supply_48V Điện áp (48V) Cấp nguồn bằng cáp cao su tổng hợp 5mt H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với nguồn điện của đèn Gimax Việt Nam
CPF184823S Power supply by 5mt H07RN-F neoprene cable and CEE plug P17 IP67 suitable for the lamp power supply_48V Điện áp (48V) Cấp nguồn bằng cáp cao su tổng hợp 5mt H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với nguồn điện của đèn Gimax Việt Nam
CPF364823S Power supply by 5mt H07RN-F neoprene cable and CEE plug P17 IP67 suitable for the lamp power supply_48V Điện áp (48V) Cấp nguồn bằng cáp cao su tổng hợp 5mt H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với nguồn điện của đèn Gimax Việt Nam
CPF554823S Power supply by 5mt H07RN-F neoprene cable and CEE plug P17 IP67 suitable for the lamp power supply_48V Điện áp (48V) Cấp nguồn bằng cáp cao su tổng hợp 5mt H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với nguồn điện của đèn Gimax Việt Nam
CPF11222AS Power supply by 5mt H07RN-F neoprene cable and CEE plug P17 IP67 suitable for the lamp power supply_230V Điện áp (230V) Cấp nguồn bằng cáp cao su tổng hợp 5mt H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với nguồn điện của đèn Gimax Việt Nam
CPF18222AS Power supply by 5mt H07RN-F neoprene cable and CEE plug P17 IP67 suitable for the lamp power supply_230V Điện áp (230V) Cấp nguồn bằng cáp cao su tổng hợp 5mt H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với nguồn điện của đèn Gimax Việt Nam
CPF36222AS Power supply by 5mt H07RN-F neoprene cable and CEE plug P17 IP67 suitable for the lamp power supply_230V Điện áp (230V) Cấp nguồn bằng cáp cao su tổng hợp 5mt H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với nguồn điện của đèn Gimax Việt Nam
CPF55222AS Power supply by 5mt H07RN-F neoprene cable and CEE plug P17 IP67 suitable for the lamp power supply_230V Điện áp (230V) Cấp nguồn bằng cáp cao su tổng hợp 5mt H07RN-F và phích cắm CEE P17 IP67 phù hợp với nguồn điện của đèn Gimax Việt Nam
CPF36221APS PORTABLE LAMP_COMPACT DULUX Series Through đèn cầm tay_compact dulux series through Gimax Việt Nam
CPF1124S1S PORTABLE LAMP_LAMP WITH TUBE Ø 50 mm đèn cầm tay_đường kính 50mm Gimax Việt Nam
CPF1824S1S Gimax Việt Nam
CPF3624S1S Gimax Việt Nam
CPF5524S1S Gimax Việt Nam
CPF1148S1S Gimax Việt Nam
CPF1848S1S Gimax Việt Nam
CPF3648S1S Gimax Việt Nam
CPF5548S1S Gimax Việt Nam
CPF1122S1S Gimax Việt Nam
CPF1822S1S Gimax Việt Nam
CPF3622S1S Gimax Việt Nam
CPF5522S1S Gimax Việt Nam
EFL122421HS / EM LAMPS WITH EMERGENCY FUNCTION_FINCA LED emergency power supply with tap or with cable and plug đèn có chức năng khẩn cấp_FINCA LED cung cấp điện khẩn cấp bằng vòi hoặc bằng cáp và phích cắm Gimax Việt Nam
EFL1242823HS / EM Gimax Việt Nam
EFL1224RC6 / EM / A Gimax Việt Nam
EFL1224RC / EM / A Gimax Việt Nam
EFL12428RC6 / EM / N Gimax Việt Nam
EFL12428RC / EM / N Gimax Việt Nam
  LAMPS WITH EMERGENCY FUNCTION_TAU series đèn có chức năng khẩn cấp_TAU series Gimax Việt Nam
TAF18222ASZ / EM Mobile emergency lamp 230V 18W DULUX L Prepared for wall mounting with metal brackets Đèn khẩn cấp di động 230V 18W DULUX L Chuẩn bị để gắn tường với khung kim loại Gimax Việt Nam
TAF184823SZ / EM Mobile emergency lamp 48V 18W DULUX L Prepared for wall mounting with metal brackets Đèn khẩn cấp di động 48V 18W DULUX L Chuẩn bị để gắn tường với khung kim loại Gimax Việt Nam
TAF18482RC6Z / EM Mobile emergency lamp 48V 18W DULUX L Prepared for wall mounting with metal brackets Đèn khẩn cấp di động 48V 18W DULUX L Chuẩn bị để gắn tường với khung kim loại Gimax Việt Nam
TAF182421SZ / EM Mobile emergency lamp 24V 18W DULUX L Prepared for wall mounting with metal brackets Đèn khẩn cấp di động 24V 18W DULUX L
Chuẩn bị để gắn tường với khung kim loại
Gimax Việt Nam
ART. LAL1000 / 220 ITALY - POWER - TUNNEL halogen headlights ITALY - POWER - Đèn pha halogen TUNNEL Gimax Việt Nam
ART. LAL1500 / 220 Gimax Việt Nam
ART. LAL500 / 220 Gimax Việt Nam
ART. HAL0100 / 24 Gimax Việt Nam
ART. GBM01 Gimax Việt Nam
ART. CAVP02 Gimax Việt Nam
ART. TE180 Gimax Việt Nam
ART. MGP01 Gimax Việt Nam
ART.MXVE02 Gimax Việt Nam
ART. TACOP Halogen headlights FLOR - TAU - SOF - JOF series Đèn pha halogen FLOR - TAU - SOF - JOF series Gimax Việt Nam
ART. LD136D230 Gimax Việt Nam
ART. LD136D048 Gimax Việt Nam
ART. LD136D024 Gimax Việt Nam
ART. TE180 Gimax Việt Nam
ART. STAF / SOF / STAND Gimax Việt Nam
ART. SOFPOLI Gimax Việt Nam
ART. JOPAR Gimax Việt Nam
ART. JOPOLI Gimax Việt Nam
ART. LF036F Gimax Việt Nam
ART. LF038J Gimax Việt Nam
ART. LF055J Gimax Việt Nam
ART. 005S LUX series street lights - LUX 300 - Đèn đường LUX series - LUX 300 - Gimax Việt Nam
ART. LD442T048 Gimax Việt Nam
ART. LD442T024 Gimax Việt Nam
ART. LD426T048 Gimax Việt Nam
ART. LF026TE Gimax Việt Nam
ART. LUX300 / 1 Gimax Việt Nam
ART. LXPOLI Gimax Việt Nam
ART. FINCA FINCA series street lamps Đèn đường FINCA Gimax Việt Nam
ART. FINCA / AR Gimax Việt Nam
ART. FINCPOLI Gimax Việt Nam
ART. LD132T048C92 Gimax Việt Nam
ART. LD132T024C92 Gimax Việt Nam
ART. LD126T048C92 Gimax Việt Nam
ART. LD126T024C92 Gimax Việt Nam
ART. LD118T048C92 Gimax Việt Nam
ART. LD118T024C92 Gimax Việt Nam
ART. FINCA / EXT Gimax Việt Nam
ART. LD126T048C / EM Gimax Việt Nam
ART. LD126T024C / EM Gimax Việt Nam
ART. BATT103 Gimax Việt Nam
ART. PAT121 / 6 Gimax Việt Nam
ART. LF032TE Gimax Việt Nam
ART. LF026TE Gimax Việt Nam
ART. LF018TE Gimax Việt Nam
ART. MGP01 COMPACT series lamps Đèn COMPACT series Gimax Việt Nam
ART. OBO / 01 Gimax Việt Nam
ART. OBO / 0101 Gimax Việt Nam
ART. PRCB06 Gimax Việt Nam
ART. LF007SE Gimax Việt Nam
ART. LF009SE Gimax Việt Nam
ART. LF011SE Gimax Việt Nam
ART. LF018L Gimax Việt Nam
ART. LF024L  Gimax Việt Nam
ART. LF036L Gimax Việt Nam
ART. LF055L Gimax Việt Nam
ART. LF018LN Gimax Việt Nam
ART. LF036LN Gimax Việt Nam
ART. LF058LN Gimax Việt Nam
ART. HALO10 / 12 Gimax Việt Nam
ART. AVVE01 AVIO - MAN series lamps AVIO - Đèn series MAN Gimax Việt Nam
ART. AVIO / GR Gimax Việt Nam
ART. CB01 Gimax Việt Nam
ART. YU9.5 / 12 Gimax Việt Nam
ART. MAN / 03 Gimax Việt Nam
ART. MAN / 06 Gimax Việt Nam
ART. HALO100 / 24 Gimax Việt Nam
ART. HALO50 / 24 Gimax Việt Nam
ART. HALO50 / 22 Gimax Việt Nam
ART. HALO20 / 12 Gimax Việt Nam
PRO1842AS  MOVABLE LED LIGHTS_Prometheus lamp đèn Led có thể di chuyển_Prometheus Gimax Việt Nam
EFL16024RC6/N MOVABLE LED LIGHTS_FINCA LED with punching clamp đèn Led có thể di chuyển_Đèn LED FINCA có kẹp đột Gimax Việt Nam
EFL16024RC/N  Gimax Việt Nam
EFL16428RC6/N Gimax Việt Nam
EFL16428RC/N  Gimax Việt Nam
EFLN122411S MOVABLE LED LIGHTS_NanoLed with cable and plug đèn Led có thể di chuyển_NanoLed với cáp và phích cắm Gimax Việt Nam
EFLN122413S Gimax Việt Nam
EFLN121116S Gimax Việt Nam
EFLN12221AS Gimax Việt Nam
EFLN1224RC6/N MOVABLE LED LIGHTS_NanoLed with punching clamp đèn Led có thể di chuyển_NanoLed với kẹp đột Gimax Việt Nam
EFLN1224RC/N  Gimax Việt Nam
EFLN1248RC6/N  Gimax Việt Nam
EFLN1248RC/N  Gimax Việt Nam
SATN240222AS MOVABLE LED LIGHTS_Saturn lamp with stand đèn Led có thể di chuyển_Đèn Saturn có chân đế Gimax Việt Nam
ATL962AS PORTABLE LED LIGHTS_Atlas đèn xách tay_Atlas Gimax Việt Nam
CPLL061221AS/EM PORTABLE LED LIGHTS_Series SIRIO CPLLH with battery đèn xách tay_Series SIRIO CPLLH kèm pin Gimax Việt Nam
CPLL061221AS/EM/R Gimax Việt Nam
CPLLN0912421S PORTABLE LED LIGHTS_Series Sirio LED CPLL Tube Ø 50 mm đèn xách tay_Series Sirio LED CPLL đường kính ống Ø 50 mm Gimax Việt Nam
CPLLN1212421S Gimax Việt Nam
CPLLN1812421S Gimax Việt Nam
CPLLN3622421S Gimax Việt Nam
CPLLN0914823S Gimax Việt Nam
CPLLN1214823S Gimax Việt Nam
CPLLN1814823S Gimax Việt Nam
CPLLN3624823S Gimax Việt Nam
CPLLN091222AS Gimax Việt Nam
CPLLN121222AS Gimax Việt Nam
CPLLN181222AS Gimax Việt Nam
CPLLN362222AS Gimax Việt Nam
BLSMN1212400 TUBULAR LED LIGHTING IN METHACRYLATE_Series SIRIO LED BLSMN Tube Ø 60 mm đèn xách tay_Series Sirio LED BLSMN đường kính ống Ø 60 mm Gimax Việt Nam
BLSMN1812400 Gimax Việt Nam
BLSMN2622400 Gimax Việt Nam
BLSMN4032400 Gimax Việt Nam
BLSMN1214800 Gimax Việt Nam
BLSMN1814800 Gimax Việt Nam
BLSMN2624800 Gimax Việt Nam
BLSMN4034800 Gimax Việt Nam
BLSMN1212200 Gimax Việt Nam
BLSMN1812200 Gimax Việt Nam
BLSMN2622200 Gimax Việt Nam
BLSMN4032200 Gimax Việt Nam
BLMMN1212400 TUBULAR LED LIGHTING IN METHACRYLATE_Series SIRIO LED BLMMN Tube Ø 70 mm đèn xách tay_Series Sirio LED BLSMN đường kính ống Ø 70 mm Gimax Việt Nam
BLMMN1812400 Gimax Việt Nam
BLMMN2622400 Gimax Việt Nam
BLMMN4032400 Gimax Việt Nam
BLMMN1214800 Gimax Việt Nam
BLMMN1814800 Gimax Việt Nam
BLMMN2624800 Gimax Việt Nam
BLMMN4034800 Gimax Việt Nam
BLMMN1212200 Gimax Việt Nam
BLMMN1812200 Gimax Việt Nam
BLMMN2622200 Gimax Việt Nam
BLMMN4032200 Gimax Việt Nam
BLMBN1212400 TUBULAR LED LIGHTING IN BOROSILICATE GLASS_Series SIRIO LED BLMBN Tube Ø 70 mm Máy móc chiếu sáng trong thủy tinh borosilicate_SIRIO LED BLMBN đường kính Ø 70 mm Gimax Việt Nam
BLMBN1212400 Gimax Việt Nam
BLMBN2622400 Gimax Việt Nam
BLMBN4032400 Gimax Việt Nam
BLMBN1214800 Gimax Việt Nam
BLMBN1814800 Gimax Việt Nam
BLMBN2624800 Gimax Việt Nam
BLMBN4034800 Gimax Việt Nam
BLMBN1212200 Gimax Việt Nam
BLMBN1812200 Gimax Việt Nam
BLMBN2622200 Gimax Việt Nam
BLMBN4032200 Gimax Việt Nam
BLSBN1212400 TUBULAR LED LIGHTING IN BOROSILICATE GLASS_Series SIRIO LED BLSBN Tube Ø 60 mm Máy móc chiếu sáng trong thủy tinh borosilicate_ống BDSB đường kính Ø 60 mm Gimax Việt Nam
BLSBN1812400 Gimax Việt Nam
BLSBN2622400 Gimax Việt Nam
BLSBN4032400 Gimax Việt Nam
BLSBN1214800 Gimax Việt Nam
BLSBN1814800 Gimax Việt Nam
BLSBN2624800 Gimax Việt Nam
BLSBN4034800 Gimax Việt Nam
BLSBN1212200 Gimax Việt Nam
BLSBN1812200 Gimax Việt Nam
BLSBN2622200 Gimax Việt Nam
BLSBN4032200 Gimax Việt Nam
BLGPN1212400 TUBULAR LED LIGHTING IN POLYCARBONATE_Series SIRIO LED BLGPN Tube Ø 50 mm Dòng đèn SIRIO huỳnh quang_Series SIRIO LED BLGPN đường kính Ø 50 mm Gimax Việt Nam
BLGPN1812400 Gimax Việt Nam
BLGPN2622400 Gimax Việt Nam
BLGPN4032400 Gimax Việt Nam
BLGPN1214800 Gimax Việt Nam
BLGPN1814800 Gimax Việt Nam
BLGPN2624800 Gimax Việt Nam
BLGPN4034800 Gimax Việt Nam
BLGPN1212200 Gimax Việt Nam
BLGPN1812200 Gimax Việt Nam
BLGPN2622200 Gimax Việt Nam
BLGPN4032200 Gimax Việt Nam
BLR07240M12U TUBULAR LED LIGHTING IN POLYCARBONATE_Series SIRIO LED BLR Slim profile Dòng đèn SIRIO huỳnh quang_Series SIRIO LED BLR Slim profile Gimax Việt Nam
BLR12240M12U Gimax Việt Nam
BLR24240M12U Gimax Việt Nam
BLR36240M12U Gimax Việt Nam
ORLH122428 LED LIGHTING ORIENTAL TRY_Series Oriental ORL-LED LED lamp Đèn halogen và đèn LED ORIENTAL TRY_Series Oriental ORL-LED LED lamp Gimax Việt Nam
ORLH122427 Gimax Việt Nam
ORLH122426 Gimax Việt Nam
ORLH122425 Gimax Việt Nam
TRLB052400/S LED LIGHTING ORIENTAL TRY_Serie Oriental TRLB-LED LED lamp Đèn halogen và đèn LED ORIENTAL TRY_Serie Oriental TRLB-LED LED lamp Gimax Việt Nam
TRLH122400 LED LIGHTING ORIENTAL TRY_Series Oriental TRLH-LED LED lamp Đèn halogen và đèn LED ORIENTAL TRY_Series Oriental TRLH-LED LED lamp Gimax Việt Nam
ORGRM Anti-glare grill (Item ORGRM) for lamps series Oriental Try Lưới chống chói (ORGRM) cho các dòng đèn series Oriental Try Gimax Việt Nam
MGP07 Magnet (Item MGP07) for lamps series Oriental Nam châm (MGP07) cho đèn  series Oriental Gimax Việt Nam
ORMV01 Terminal with screw clamp to fix the lamp (Item ORMV01) Thiết bị đầu cuối ORMV01 Gimax Việt Nam
ORST01 Angular fixing bracket for lamp series Oriental (Item ORST01) Khung góc  đèn series Oriental  Gimax Việt Nam
TRM7/22/12 Transformers series ORIENTAL Máy biến áp dòng ORIENTAL Gimax Việt Nam
TRE7/22/12 Gimax Việt Nam
TRE7/22/12/TRY Gimax Việt Nam
HALO70/24 Halogen lighting series ORIENTAL đèn Halogen series ORIENTAL Gimax Việt Nam
HALO55/12 Gimax Việt Nam
HALO35/12 Gimax Việt Nam
FLL10022K0/UF/GX LED LIGHTS FOR LARGE ENVIRONMENTS_Series FLL-UF đèn Led dùng trong phạm vi rộng FLL-UF series Gimax Việt Nam
FLL20022KO/UF/GX Gimax Việt Nam
FLLP10022K0/ML/GX LED LIGHTS FOR LARGE ENVIRONMENTS_Series FLLP-ML đèn Led dùng trong phạm vi rộng FLLP-ML series Gimax Việt Nam
FLLP20022K0/ML/GX Gimax Việt Nam
FLL5022K0/US/GX LED LIGHTS FOR LARGE ENVIRONMENTS_Series FLL-US đèn Led dùng trong phạm vi rộng FLL-US series Gimax Việt Nam
FLL10022K0/US/GX Gimax Việt Nam
FLL3022K0/P/AS/GX LED LIGHTS FOR LARGE ENVIRONMENTS_Series FLL-AS đèn Led dùng trong phạm vi rộng FLL-AS series Gimax Việt Nam
FLL6022K0/P/AS/GX Gimax Việt Nam
FLL12022K0/P/AS/GX Gimax Việt Nam
TCL800/240 PORTABLE AND HEAD LED TORCHES BATTERY POWERED_TCL800/240 đèn pin cầm tay và đèn pin led đeo đầu_TCL800 / 240 Gimax Việt Nam
TCLT230/296 Gimax Việt Nam
TCL337/142 Gimax Việt Nam
TCLT15/160 Gimax Việt Nam
TCL180/66 Gimax Việt Nam
LPLE15122R/CB Portable and head LED torches battery powered_LAMP SERIES GXL - LED TECHNOLOGY đèn pin cầm tay và đèn pin led đeo đầu_LAMP SERIES GXL - LED TECHNOLOGY Gimax Việt Nam
PR1U001D400  Safety transformers   Gimax Việt Nam
  BALLAST IN INSULATED BOX SEPARATED FROM THE LAMP hộp cung cấp nguồn điện  Gimax Việt Nam
  BALLAST IN WATERPROOF METHACRYLATE TUBE SEPARATED FROM THE LAMP bộ chấn lưu chống thấm nước ống Methacrylate Gimax Việt Nam
  BALLAST IN WATERPROOF BOROSILICATE GLASS TUBE SEPARATED FROM THE LAMP bộ chấn lưu chống thấm nước ống kính Borosilicate Gimax Việt Nam
  BALLAST IN WATERPROOF POLYCARBONATE TUBE SEPARATED FROM THE LAMP bộ chấn lưu chống thấm nước ống kính Polycarbonate Gimax Việt Nam
LF007SE SPARE LAMPS series SIRIO Đèn thay thế SIRIO series Gimax Việt Nam
LF009SE Gimax Việt Nam
LF011SE Gimax Việt Nam
LF018L Gimax Việt Nam
LF024L Gimax Việt Nam
LF036L Gimax Việt Nam
LF055L Gimax Việt Nam
LF018LN Gimax Việt Nam
LF036LN Gimax Việt Nam
LF058LN Gimax Việt Nam
LF014FH Gimax Việt Nam
LF021FH Gimax Việt Nam
LF035FH Gimax Việt Nam
Art. STD1 Art. STD1 (Angular short bracket Ø 70 mm). METAL SUPPORT BRACKETS FOR LAMPS Ø 70 mm STD1 (Khung ngắn góc 70 mm) ĐỒNG HỒ HPORT TRỢ KIM LOẠI CHO LAMPS Ø 70 mm Gimax Việt Nam
Art. STD1/60 Art. STD1/60 (Angular short bracket Ø 60 mm). METAL SUPPORT BRACKETS FOR LAMPS Ø 60 mm STD1 / 60 (Khung ngắn góc 60 mm) ĐỒNG HỒ HPORT TRỢ KIM LOẠI CHO LAMPS Ø 60 mm Gimax Việt Nam
Art. STD2 Art. STD2 (Angular long bracket Ø 70 mm). METAL SUPPORT BRACKETS FOR LAMPS Ø 70 mm STD2 (Khung góc dài Ø 70 mm) ĐỒNG HỒ HPORT TRỢ KIM LOẠI CHO LAMPS Ø 70 mm Gimax Việt Nam
Art. STD2/60  Art. STD2/60 (Angular long bracket Ø 60 mm). METAL SUPPORT BRACKETS FOR LAMPS Ø 60 mm STD2 / 60 (Khung dài góc 60 mm) ĐỒNG HỒ HPORT TRỢ KIM LOẠI CHO LAMPS Ø 60 mm Gimax Việt Nam
Art. STD3  Art. STD3 (Straight bracket Ø 70 mm). METAL SUPPORT BRACKETS FOR LAMPS Ø 70 mm STD3 (Giá đỡ thẳng Ø 70 mm) ĐỒNG HỒ HPORT TRỢ KIM LOẠI CHO LAMPS Ø 70 mm Gimax Việt Nam
Art. CLC70  Art. CLC70 (nylon bracket Ø 68/70 mm) NYLON SUPPORT BRACKETS AND COLLARS FOR LAMPS from Ø40 mm. to Ø70 mm. CLC70 (Khung nylon Ø 68/70 mm) ĐỒNG HỒ HPORT TRỢ VÀ BỘ SƯU TẬP NYLON CHO LAMPS từ Ø 40 mm đến 70 mm Gimax Việt Nam
Art. CLC60 Art. CLC60 (nylon bracket Ø 58/60 mm) NYLON SUPPORT BRACKETS AND COLLARS FOR LAMPS from Ø40 mm. to Ø70 mm. CLC60 (Khung nylon Ø 58/60 mm) ĐỒNG HỒ HPORT TRỢ VÀ BỘ SƯU TẬP NYLON CHO LAMPS từ Ø 40 mm đến 70 mm Gimax Việt Nam
Art. CLC50  Art. CLC50 (nylon bracket Ø 48/50 mm) NYLON SUPPORT BRACKETS AND COLLARS FOR LAMPS from Ø40 mm. to Ø70 mm. CLC50 (Khung nylon Ø 48/50 mm) ĐỒNG HỒ HPL TRỢ VÀ BỘ SƯU TẬP NYLON CHO LAMPS từ Ø 40 mm đến 70 mm Gimax Việt Nam
Art. CLC43 Art. CLC43 (nylon bracket Ø 38/43 mm) NYLON SUPPORT BRACKETS AND COLLARS FOR LAMPS from Ø40 mm. to Ø70 mm. CLC43 (Khung nylon Ø 38/43 mm) ĐỒNG HỒ HPL TRỢ VÀ BỘ SƯU TẬP NYLON CHO LAMPS từ Ø 40 mm đến 70 mm Gimax Việt Nam
Art. OBO/01 Art. OBO/01 (PVC collar for lamp Ø 50 mm) NYLON SUPPORT BRACKETS AND COLLARS FOR LAMPS from Ø40 mm. to Ø70 mm. OBO / 01 (Cổ áo PVC cho đèn mm 50 mm) ĐỒNG HỒ HPL TRỢ NYLON VÀ BỘ SƯU TẬP CHO LAMPS từ Ø 40 mm đến 70 mm Gimax Việt Nam
Art. OBO/02 Art. OBO/02 (PVC collar for lamp Ø 40 /43 mm) NYLON SUPPORT BRACKETS AND COLLARS FOR LAMPS from Ø40 mm. to Ø70 mm. OBO / 02 (Cổ áo PVC cho đèn ø 40/43 mm) ĐỒNG HỒ HPL TRỢ NỀN TẢNG VÀ BỘ SƯU TẬP CHO LAMPS từ Ø 40 mm đến 70 mm Gimax Việt Nam
Art. MGP01/OBO01  Art. MGP01/OBO01 Magnet with PVC collar for lamp ø 50 mm NYLON SUPPORT BRACKETS AND COLLARS FOR LAMPS from Ø40 mm. to Ø70 mm. Nam châm MGP01 / OBO01 có cổ PVC cho đèn ø 50 mm ĐỒNG HỒ VÀ BỘ SƯU TẬP HPL TRỢ NYLON CHO LAMPS từ Ø 40 mm đến Ø 70 mm Gimax Việt Nam
Art. MGP01/OBO02  Art. MGP01/OBO02 Magnet with PVC collar for lamp ø 40/43 mm NYLON SUPPORT BRACKETS AND COLLARS FOR LAMPS from Ø40 mm. to Ø70 mm. Nam châm MGP01 / OBO02 có cổ PVC cho đèn ø 40/43 mm ĐỒNG HỒ VÀ BỘ SƯU TẬP HPL TRỢ NYLON CHO LAMPS từ Ø 40 mm đến Ø 70 mm Gimax Việt Nam
  Metallic bracket to fix to the lamp-cap Ø 50 mm NYLON SUPPORT BRACKETS AND COLLARS FOR LAMPS from Ø40 mm. to Ø70 mm. Giá đỡ bằng kim loại được cố định vào nắp đèn 50 mm NYLON HPORT TRỢ NỀN TẢNG VÀ BỘ SƯU TẬP CHO LAMPS từ Ø 40 mm đến 70 mm Gimax Việt Nam
  Metallic bracket to fix to the lamp-cap Ø 40/43 mm NYLON SUPPORT BRACKETS AND COLLARS FOR LAMPS from Ø40 mm. to Ø70 mm. Khung kim loại được cố định vào nắp đèn 40/43 mm NYLON HPORT TRỢ NỀN TẢNG VÀ BỘ SƯU TẬP CHO LAMPS từ Ø 40 mm đến 70 mm Gimax Việt Nam