BSVD-HC100B375 MAN BIOCK VLV 1-1.5" TC TO PROC 2 PORT .375" BW
BSVD-HC200B025 MAN BIOCK VLV 2" TC TO PROC 2 PORT .25" BW
BSVD-HC200B050 MAN BIOCK VLV 2" TC TO PROC 2 PORT .5" BW
BSVD-HC200B375 MAN BIOCK VLV 2" TC TO PROC 2 PORT .375" BW
BSVD-HC250B025 MAN BIOCK VLV 2.5" TC TO PROC 2 PORT .25" BW
BSVD-HC250B050 MAN BIOCK VLV 2.5" TC TO PROC 2 PORT .5" BW
BSVD-HC250B375 MAN BIOCK VLV 2.5" TC TO PROC 2 PORT .375" BW
BSVD-HC300B025 MAN BIOCK VLV 3" TC TO PROC 2 PORT .25" BW
BSVD-HC300B050 MAN BIOCK VLV 3" TC TO PROC 2 PORT .050" BW
BSVD-HC300B375 MAN BIOCK VLV 3" TC TO PROC 2 PORT .375" BW
BSVD-HC400B025 MAN BIOCK VLV 4" TC TO PROC 2 PORT .25" BW
BSVD-HC400B050 MAN BIOCK VLV 4" TC TO PROC 2 PORT .5" BW
BSVD-HC400B375 MAN BIOCK VLV 4" TC TO PROC 2 PORT .375" BW
BSVS-HC050B025 MAN BIOCK VLV .5-.75" TC TO PROC 1PORT .25" BW
BSVS-HC050B050 MAN BIOCK VLV .5-.75" TC TO PROC 1 PORT .5" BW
BSVS-HC050B375 MAN BIOCK VLV .5-.75" TC TO PROC 1 PORT .375" BW
BSVS-HC100B025 MAN BIOCK VLV 1-1.5" TC TO PROC 1 PORT .25" BW
BSVS-HC100B050 MAN BIOCK VLV 1-1.5" TC TO PROC 1 PORT .5" BW
BSVS-HC100B375 MAN BIOCK VLV 1-1.5" TC TO PROC 1 PORT .375" BW
BSVS-HC200B025 MAN BIOCK VLV 2" TC TO PROC 1 PORT .25" BW
BSVS-HC200B050 MAN BIOCK VLV 2" TC TO PROC 1 PORT .5" BW
BSVS-HC200B375 MAN BIOCK VLV 2" TC TO PROC 1 PORT .375" BW
BSVS-HC250B025 MAN BIOCK VLV 2.5" TC TO PROC 1 PORT .25" BW
BSVS-HC250B050 MAN BIOCK VLV 2.5" TC TO PROC 1 PORT .5" BW
BSVS-HC250B375 MAN BIOCK VLV 2.5" TC TO PROC 1 PORT .375" BW
BSVS-HC300B025 MAN BIOCK VLV 3" TC TO PROC 1 PORT .25" BW
BSVS-HC300B050 MAN BIOCK VLV 3" TC TO PROC 1 PORT .050" BW
BSVS-HC300B375 MAN BIOCK VLV 3" TC TO PROC 1 PORT .375" BW
BSVS-HC400B025 MAN BIOCK VLV 4" TC TO PROC 1 PORT .25" BW
BSVS-HC400B050 MAN BIOCK VLV 4" TC TO PROC 1 PORT .5" BW
BSVS-HC400B375 MAN BIOCK VLV 4" TC TO PROC 1 PORT .375" BW
BTB-T04 1/4" SS Braided - Heavy Wall - True 
BTB-T06 3/8" SS Braided - Heavy Wall - True 
BTB-T08 1/2" SS Braided - Heavy Wall - True 
BTB-T12 3/4" SS Braided - Heavy Wall - True 
BTB-T16 1" SS Braided - Heavy Wall - True I 
BTB-T16Z 1" SS DBL BRD - Heavy Wall - True I 
BTB-T20Z 1 1/4" SS DBL BRD - Heavy Wall - Tr 
BTB-T24Z 1 1/2" SS DBL BRD - Heavy Wall - Tr 
BTN75 3/4" GHT Brass Twist Nozzle 4" Long
BU14 1" Plated Iron Boss Clamp Bolt-MB6200, Nut-MN6
BU18 1-1/4" Plated Iron Boss Clamp Bolt-MB7250, Nut-MN7
BU19 1-1/4" Plated Iron Boss Clamp Bolt-MB7250, Nut-MN7
BU22 1-1/2" Plated Iron Boss Clamp Bolt- MB7225, Nut-MN7
BU24 1-1/2" Plated Iron Boss Clamp Bolt-MB7250, Nut-MN7
BU28 2" Plated Iron Boss Clamp Bolt-MB8300, Nut-MN8
BU29 2" Plated Iron Boss Clamp Bolt-MB8300, Nut-MN8
BU34 2-1/2" Plated Iron Boss Clamp Bolt-MB8300, Nut-MN8
BU35 3" Plated Iron Boss Clamp Bolt-MB1045, Nut-MN10
BU49 4" Plated Iron 3pc Boss Clamp Bolt-MB1250, Nut-MN12
BU9 3/4" Global Inv Cast CS Boss Clamp Bolt-MB6225, Nut-MN6
BV2BV-02511-BBC 1/4" 2pc Brass Ind, FNPT, R & P, AL SR, NC
BV2BV-02511-BCC 1/4" 2pc Brass Ind., FNPT, R & P AL, DA
BV2BV-03811-BBC 3/8" 2pc Brass Ind., FNPT, R & P AL, SR, NC
BV2BV-03811-BCC 3/8" 2pc Brass Ind., FNPT, R & P AL, DA
BV2BV-05011-BBC 1/2" 2pc Brass Ind., FNPT, R & P AL, SR, NC
BV2BV-05011-BCC 1/2" 2pc Brass Ind., FNPT, R & P AL, DA
BV2BV-05011-EA 1/2" 2pc Brass Ind., FNPT, NEMA 4 115VAC Electric Actuator
BV2BV-05011-EG 1/2" 2pc Brass Ind,FNPT,N4,24VDC Electric Actuator
BV2BV-05011-EK 1/2" N4 220VAC 2WAY BRASS IND BV 
BV2BV-05011-ES 1/2" N4 24VAC 2WAY BRASS IND BV 
BV2BV-05011-ET 1/2" N4 12VDC 2WAY BRASS IND BV 
BV2BV-07511-BBC .75" 2PcBrass Ind,FNPT,R&P,AL,SR,NC 
BV2BV-07511-BCC 3/4" 2pc Brass Ind., FNPT, R & P AL, DA
BV2BV-07511-EA 3/4" 2pc Brass Ind., FNPT, NEMA 4 115VAC Electric Actuator
BV2BV-07511-EG 3/4" N4 24VDC 2WAY BRASS IND BV 
BV2BV-07511-EK 3/4" N4 220VAC 2WAY BRASS IND BV 
BV2BV-07511-ES 3/4" N4 24VAC 2WAY BRASS IND BV 
BV2BV-07511-ET 3/4" 2-way Brass,FNPT,N4 12Vdc elec 
BV2BV-10011-BBC 1" 2pc Brass Ind., FNPT, R & P AL, SR, NC
BV2BV-10011-BCC 1" 2pc Brass Ind., FNPT, R & P AL, DA
BV2BV-10011-EA 1" 2pc Brass Ind., FNPT, NEMA 4 115VAC Electric Actuator
BV2BV-10011-EG 1" N4 24VDC 2WAY BRASS IND BV 
BV2BV-10011-EK 1" N4 220VAC 2WAY BRASS IND BV 
BV2BV-10011-ES 1" N4 2WAY BRASS IND BV 
BV2BV-10011-ET 1" Brass Ind BV, FNPT Ends, Ele Act 12 VDC N4 w/Heater
BV2BV-12511-BBC 1 1/4" 2pc Brass Ind., FNPT, R & P AL, SR, NC
BV2BV-12511-BCC 1 1/4" 2pc Brass Ind., FNPT, R & P AL, DA
BV2BV-12511-EA 1 1/4" 2pc Brass Ind., FNPT, NEMA 4 115VAC Electric Actuator
BV2BV-12511-EG 1.25" N4 24VDC 2WAY BRASS IND BV 
BV2BV-12511-EK 1.25" N4 220VAC 2WAY BRASS IND BV 
BV2BV-12511-ES 1.25" N4 24VAC 2WAY BRASS IND BV 
BV2BV-12511-ET 1.25" 2Pc Brass Ind,12V-DC,N4 
BV2BV-15011-BBC 1.5" 2pc BRASS IND,FNPT, R&P AL, SR, NC
BV2BV-15011-BCC 1 1/2" 2pc Brass Ind., FNPT, R & P AL, DA
BV2BV-15011-EA 1 1/2" 2pc Brass Ind., FNPT, NEMA 4 115VAC Electric Actuator
BV2BV-15011-EG 1 1/2" 2pc Brass Ind., FNPT, NEMA 4 24VDC Electric Actuator
BV2BV-15011-EK 1.5" N4 220VAC 2WAY BRASS IND BV 
BV2BV-15011-ES 1.5" N4 24VAC 2WAY BRASS IND BV 
BV2BV-15011-ET 1.5" BV2BV, FNPT, Nema 4 12VDC Elec 
BV2BV-20011-BBC 2" 2pc Brass Ind,FNPT,R&P,AL,SR,NC 
BV2BV-20011-BCC 2" 2Pc Brass Ind,FNPT,R&P,AL,DA 
BV2BV-20011-EA 2" 2pc Brass Ind., FNPT, NEMA 4 115VAC Electric Actuatort
BV2BV-20011-EG 2" 2pc Brass Ind., FNPT, NEMA 4 24VDC Electric Actuator
BV2BV-20011-EK 2" 2pc Brass Ind., FNPT, NEMA 4 220VAC Electric Actuator
BV2BV-20011-ES 2" N4 24VAC 2WAY BRASS IND BV 
BV2BV-20011-ET 2" 2pc Brass Ind,FNPT,NEMA4 12VDC Elect Act
BV2BV-25011-BBC 2 1/2" 2pc Brass Ind., FNPT, R & P AL, SR, NC
BV2BV-25011-BCC 2 1/2" 2pc Brass Ind., FNPT, R & P AL, DA
BV2BV-30011-BBC 3" 2Pc Brass Ind,FNPT,R&P.AL,SR,NC 
BV2BV-30011-BCC 3" 2pc Brass Ind., FNPT, R & P AL, DA
BV2BV-30011-EA 3" 2Pc Brass Ind,FNPT,N4 115VAC Elect Act
BV2BV-30011-EG 3" 24VDC N4 2WAY BRASS IND BV 
BV2BV-30011-EK 3" N4 220VAC 2WAY BRASS IND BV 
BV2BV-30011-ES 3"BV2BV Brass Ind Valve,N4 24VAC Electric Actuator
BV2BV-30011-ET 3" 2pc. Brass Ind. BV, FNPT ends, Electric Actuated, N4 12VDC
BV2BV-40011-BBC 4" 2pc Brass Ind., FNPT, R & P AL, SR, NC
BV2BV-40011-BCC 4" 2pc Brass Ind., FNPT, R & P AL, DA
BV2CV-050CC-A .50" Encap BV,PTFE,CxC,HP 
BV2CV-075CC-A .75" Encap BV,PTFE,CxC,HP 
BV2CV-100CC-A 1" Encap BV,PTFE,CxC,HP 
BV2CV-150CC-A 1.5" Encap BV,PTFE,CxC,HP 
BV2CV-200CC-A 2" Encap BV,PTFE,CxC,HP 
BV2CV-250CC-A 2.5" Encap BV,PTFE,CxC,HP 
BV2CV-300CC-A 3" Encap BV,PTFE,CxC,HP 
BV2CV-400CC-A 4" Encap BV,PTFE,CxC,HP 
BV2F 1/4" Brass Fem NPT Button Valve 
BV2GG-050CC-A .50" Man 2way NE BV 15% Glass Seats 
BV2GG-075CC-A .75" Man 2way NE BV 15% Glass Seats 
BV2GG-100CC-A 1" Man2way,NE,BV,15% Glass Seats 
BV2GG-150CC-A 1.5" Man2way,NE,BV,15% Glass Seats 
BV2GG-200CC-A 2" Man2way,NE,BV,15% Glass Seats 
BV2GG-250CC-A 2.5" Man 2way NE BV 15% Glass Seats 
BV2GG-300CC-A 3" Man2way,NE,BV,15% Glass Seats 
BV2GG-400CC-A 4" Man 2way NE BV 15% Glass Seats 
BV2HG-02511-BBC 1/4" 2pc Stainless Ind., FNPT, R&P AL, SR, NC
BV2HG-02511-BCC 1/4" 2pc Stainless Ind., FNPT, R&P AL, DA
BV2HG-02511-EA 1/4" 2pc Stainless Ind., FNPT NEMA 4 115VAC Electric Actuator
BV2HG-02511-EG 1/2" 24VDC N4 2WAY 2PC FNPT 
BV2HG-02511-EK 1/4" 220VAC N4 2WAY 2PC FNPT 
BV2HG-02511-ES 1/4" 24VAC N4 2WAY 2PC FNPT 
BV2HG-02511-ET 1/4" 12VDC N4 2WAY 2PC FNPT 
BV2HG-03811-BBC 3/8" 2pc Stainless Ind., FNPT, R&P AL, SR, NC
BV2HG-03811-BCC 3/8" 2pc Stainless Ind., FNPT, R&P AL, DA
BV2HG-03811-EA 3/8" 2pc Stainless Ind., FNPT NEMA 4 115VAC Electric Actuator
BV2HG-03811-EG 3/8" 24VDC N4 2WAY 2PC FNPT 
BV2HG-03811-EK 3/8" 220VAC N4 2WAY 2PC FNPT 
BV2HG-03811-ES 3/8" 24VAC N4 2WAY 2PC FNPT 
BV2HG-03811-ET 3/8" 12VDC N4 2WAY 2PC FNPT 
BV2HG-05011-BBC 1/2" 2pc Stainless Ind., FNPT, R&P AL, SR, NC
BV2HG-05011-BCC .50" 2Pc SS Ind,FNPT,R&P,AL,DA 
BV2HG-05011-EA 1/2" 2pc Stainless Ind., FNPT NEMA 4 115VAC Electric Actuator
BV2HG-05011-EG 1/2" 24VDC N4 2WAY 2PC FNPT 
BV2HG-05011-EK 1/2" 220VAC N4 2WAY 2PC FNPT 
BV2HG-05011-ES 1/2" 24VAC N4 2WAY 2PC FNPT 
BV2HG-05011-ET 1/2" 12VDC N4 2WAY 2PC FNPT 
BV2HG-07511-BBC 3/4" 2pc Stainless Ind., FNPT, R&P AL, SR, NC
BV2HG-07511-BCC 3/4" 2pc Stainless Ind., FNPT, R&P AL, DA
BV2HG-07511-EA 3/4" 2pc Stainless Ind., FNPT NEMA 4 115VAC Electric Actuator
BV2HG-07511-EG 3/4" 24VDC N4 2WAY 2PC FNPT