Van trộn tĩnh nhiệt 22TX91C Watts Industries VietNam, Đại lý Watts Industries tại VietNam

 

Art no English - Description  Tên tiếng Việt
22TX91E Thermostatic mixing valve flow rate (L/min) mini 3 - maxi 56 van trộn tĩnh nhiệt
22TX91C Thermostatic mixing valve flow rate (L/min) mini 3 - maxi 56 van trộn tĩnh nhiệt
22TX92E Thermostatic mixing valve flow rate (L/min) mini 3 - maxi 80 van trộn tĩnh nhiệt
22TX92C Thermostatic mixing valve flow rate (L/min) mini 3 - maxi 81 van trộn tĩnh nhiệt
22TX93E Thermostatic mixing valve flow rate (L/min) mini 3 - maxi 120 van trộn tĩnh nhiệt
22TX93C Thermostatic mixing valve flow rate (L/min) mini 3 - maxi 120 van trộn tĩnh nhiệt
22TX94E Thermostatic mixing valve flow rate (L/min) mini 5 - maxi 175 van trộn tĩnh nhiệt
22TX94C Thermostatic mixing valve flow rate (L/min) mini 5 - maxi 175 van trộn tĩnh nhiệt
22TX95E Thermostatic mixing valve flow rate (L/min) mini 5 - maxi 260 van trộn tĩnh nhiệt
22TX95C Thermostatic mixing valve flow rate (L/min) mini 5 - maxi 260 van trộn tĩnh nhiệt
22TX96E Thermostatic mixing valve flow rate (L/min) mini 6 - maxi 400 van trộn tĩnh nhiệt
22TX96C Thermostatic mixing valve flow rate (L/min) mini 6 - maxi 400 van trộn tĩnh nhiệt
22TX91E37 Thermostatic mixing valve flow rate (L/min)  mini 3 - maxi 56 van trộn tĩnh nhiệt
22TX91C37 Thermostatic mixing valve flow rate (L/min)  mini 3 - maxi 56 van trộn tĩnh nhiệt
22TX92E37 Thermostatic mixing valve flow rate (L/min) mini 3 - maxi 80 van trộn tĩnh nhiệt
22TX92C37 Thermostatic mixing valve flow rate (L/min)  mini 3 - maxi 80 van trộn tĩnh nhiệt
22TX93E37 Thermostatic mixing valve flow rate (L/min)  mini 3 - maxi 120 van trộn tĩnh nhiệt
22TX93C37 Thermostatic mixing valve flow rate (L/min)  mini 3 - maxi 120 van trộn tĩnh nhiệt
22TX94E37 Thermostatic mixing valve flow rate (L/min)  mini 5 - maxi 175 van trộn tĩnh nhiệt