vr195-voltage-relay-vietnam.png

VR195: Voltage Relay Vietnam

ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินหรือตก

- ช่วยลดความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าเนื่องจาก

  แรงดันไฟฟ้าผิดปกติ

- สามารถตั้งหน่วงเวลาได้ 0-10 วินาที

- มี LED แสดงสภาวะแรงดันไฟฟ้าตกหรือเกิน

            Voltage Relay VR195 เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า Single Phase ว่าสูงหรือต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ ในสภาวะที่แรงดันไฟฟ้าอยู่ในระดับปกติ Relay จะ On และมี LED สีแดงติดสว่าง เมื่อแรงดันไฟฟ้า สูงกว่าค่า Over Voltage (Over) หรือต่ำกว่า ค่า Under Voltage (Under) ที่ตั้งไว้ LED สีแดงที่แสดงสภาวะ Over Voltage หรือ Under Voltage จะติดสว่าง และ Relay จะ Off แต่การ Off ของ Relay นี้ สามารถตั้งหน่วงเวลาได้ 0 - 10 วินาที โดยปรับที่ปุ่ม "DELAY" และเมื่อแรงดันไฟฟ้ากลับเข้าสู่ระดับปกติ Relay จะ On โดยปกติแล้ว ปุ่ม Over Voltage จะตั้งไว้ที่ 110% และปุ่ม Under Voltage จะตั้งไว้ที่ 90%